Ako na prevenciu kardiovaskulárnych ochorení?

Ako na prevenciu kardiovaskulárnych ochorení?
Foto izvor: Getty images

Srdcovo cievnym ochoreniam patrí prvá priečka v chorobnosti a úmrtnosti. Na Slovensku, tak i celosvetovo. Spoznajte snami účinnú prevenciu.

Srdcovo-cievne ochorenia patria medzi najčastejšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti na celom svete, vo vyspelých krajinách, a to i na Slovensku.

Uvádza sa, že im patrí približne 50 % všetkých úmrtí. Nasledujú ich onkologické ochorenia a choroby dýchacích ciest.

Srdcovo-cievne ochorenia = kardiovaskulárne ochorenia,
so skratkou SCO = KVO.

Pre zopakovanie, tak medzi kardiovaskulárne choroby patrí:

 • ateroskleróza
 • ischemická choroba srdca
 • vysoký krvný tlak a hypertenzná choroba srdca
 • akútne koronárne syndrómy, kde sa radí angína pectoris i srdcový infarkt
 • srdcová arytmia, fibrilácia predsiení a iné
 • srdcové zlyhanie
 • zápalové ochorenia srdca
 • reumatické choroby srdca
 • ochorenia chlopní
 • cerebrovaskulárne ochorenia s cievnou mozgovou príhodou
 • ochorenia periférnych artérií, čiže tepien
 • ochorenia žíl s hlbokou žilovou trombózou a pľúcnou embóliou

Zasahujú mužské i ženské pohlavie, pričom nie je medzi nimi výraznejší rozdiel. 

V Európe zabijú viac ako 4 000 000 ľudí ročne. 
Z toho 55 % žien, čo je asi 2,2 milióna
a
1,8 milióna mužov, teda asi 45 %. 

Avšak, spomedzi krajín Európy práve Slovensku patrí nechválné prvenstvo s najvyššou úmrtnosťou na tieto ochorenia.

Uvádza, že ide o viac ako 1500 úmrtí na 100 000 obyvateľov za rok.

Pre porovnanie, napríklad:
Vo Francúzsku, Portugalsku či Španielsku je úmrtnosť na KVO
nižšia ako 250 úmrtí na 100 000 obyvateľov za rok (v niektorých regiónoch).

A to je dosť značný rozdiel.

Najvyšší podiel si berie ischemická choroba srdca a infarkt myokardu, ale i cievna mozgová príhoda. Ich spoločným a spájajúcim problémom je v prvom rade ateroskleróza.

Ateroskleróza je degeneratívne ochorenie cievnej steny. V tomto mechanizme hrá hlavnú úlohu ukladanie tukov a tvorba aterosklerotických plátov v stene tepien.

Tento dlhodobý, progresívny a chorobný proces vedie k zúženiu tepien, čoho následkom vzniká nedostatočné prekrvenie, oblasti za zúžením, tkaniva, časti alebo celého orgánu.

Plus...

Pri poškodení cievnej steny je nutné myslieť i na tvorbu krvnej zrazeniny. A tá celý proces poruchy prekrvenia násobí. 

Ďalším rizikom je i to, ak sa táto krvná zrazenina zo steny tepny odtrhne a pláva, putuje v krvnom riečisku. Následne uviazne v inej tepne, kde buď čiastočne alebo úplne obmedzí prietok krvi.

Embolizácia je príčinou nedokrvenia oblasti za embolusom. A i tento mechanizmus je jedným z príkladov, ako vzniká cievna mozgová príhoda.

Poruchy prekrvenia srdca a mozgu sú závažným zdravotným problémom. Tieto životne dôležité orgány potrebujú pre svoju neustálu funkciu dostatočný prívod kyslíka a živín. 

Nedostatočný prívod krvi môže v istej miere pretrvávať dlhodobo. Následkom toho sú chronické ochorenia. V určitom okamihu už ľudské telo nie je schopné tento nedostatok kompenzovať a zdravotný stav sa zhoršuje. Príkladom je ischemická choroba srdca a chronické srdcové zlyhávanie.

Naopak.

Poznáme i zdravotné ťažkosti, ktoré nastupujú rýchlo, akútne

V prípade, ak je prívod krvi obmedzený v značnej miere či úplne, nastáva i okamžitá porucha funkcie v nedokrvenej časti

Presne.

Ide o akútny infarkt myokardu. Určite ste už niekde postrehli skratku AIM.

Druhým takýmto závažným stavom je ohrozenie mozgu, a teda cievna mozgová príhoda. Známa skratka CMP či ako NCMP - náhla cievna mozgová príhoda.

A čo iné časti ľudského tela?

Samozrejme, nedokrvením sú postihnuté i iné časti organizmu. Od očí, cez obličky až dolné končatiny. Poškodenie zraku, zlyhávanie funkcie obličiek či nedokrvenie dolnej končatiny, ktorá je tak ohrozená amputáciou. A iné závažné zdravotné komplikácie.

Pýtate sa: Čo za tým všetkým je?

Ateroskleróza už bola spomenutá, ale tá v tom celom nie je sama. 

Na vzniku srdcovo-cievnych ochoreniach sa podieľa súhra viacerých rizikových činiteľov. Vhodné označenie je tiež: Multifaktoriálne rizikové faktory.

Tieto rizikové faktory sa delia na dve hlavné skupiny. A tú prvú zoskupujú tie, ktoré sa nedajú konaním človeka ovplyvniť, čiže neovplyvniteľné.

Druhú skupinu tvoria tie, ktoré sú ovplyvniteľné.

Medzi známe a významné rizikové faktory sa radí:

 1. neovplyvniteľné
  • vek, u mužov nad 45 a u žien nad 55 rokov života
  • pohlavie, u žien stúpa riziko po menopauze
  • genetická predispozícia a dedičnosť
  • rasa
 2. ovplyvniteľné
  • ateroskleróza 
  • hypertenzia - vysoký krvný tlak
  • nadváha a obezita, vysoké BMI
  • metabolický syndróm
  • porucha metabolizmu tukov, vysoká hladina cholesterolu v krvi
  • diabetes mellitus - cukrovka, zvýšená hladina cukru v krvi
  • nadmerný príjme tukov v potrave
  • priveľa solí v strave
  • nízky príjem vlákniny, zeleniny a ovocia
  • nedostatočná pohybová aktivita a sedavý spôsob života
  • fajčenie
  • nadmerný príjem alkoholu
  • hormonálna antikoncepcia
  • nadmerný stres a psychické preťaženie
  • užívanie drog
  • fibrilácia predsiení a srdcová arytmia, zúženie krčnej tepny a iné SCO
  • homocysteín - aminokyselina vznikajúca metabolizmom
  • zvýšené zápalové markery
  • poruchy zrážania krvi, trombogénne faktory
  • sociálne a finančné zázemie
   • vzdelanie, životné a pracovné podmienky

Svetová zdravotnícka organizácia, World Health Organization - WHO popisuje 7 hlavných príčin a rizikových faktorov:

 1. vysoký krvný tlak
 2. fajčenie
 3. zvýšená hladina cholesterolu v krvi
 4. nadváha a obezita
 5. nedostatok pohybovej aktivity
 6. nízky príjem zeleniny a ovocia v potrave
 7. nadmerné pitie alkoholu

Čítajte s nami ďalej a dozviete sa: 
Ako bojovať proti rizikovým faktorom srdcovo-cievnych ochorení, 
aké princípy má prevencia.

+ Bonus: Infografika uvádza 7 dôležitých zásad predchádzania problémom.

Ako bojovať proti rizikovým faktorom, a tak i proti srdcovo-cievnym ochoreniam?

Otázka miery priamo na prevenciu. 

Čo je to prevencia?

Prevencia sa definuje ako koordinovaný súbor opatrení, ktoré sa dotýkajú obyvateľov, jednotlivca s cieľom odstrániť alebo minimalizovať vplyv rizikových faktorov, v tomto prípade i srdcovo-cievnych ochorení.

V skratke prevencia sa delí na primárnu, sekundárnu a terciálnu

 1. primárna - obsahuje súbor opatrení, ktoré majú zabrániť vzniku ochorenia
 2. sekundárna - jej úlohou je zachytiť ochorenie vo včasnom štádiu
 3. terciálna - prevencia alebo i liečba má za úlohu obmedziť škody zapríčinené ochorením

Ďalej nasleduje rehabilitácia, ktorá podporuje opätovné zapojenie do života. Existuje i paliatívna zdravotná starostlivosť a tá ma za cieľ zabezpečiť dôstojné prežívanie a smrť nevyliečiteľne chorých ľudí.

Najlepšie je začať primárnou prevenciou

V každom prípade je najdôležitejšie predchádzať ochoreniu aby vôbec vzniklo, alebo aspoň pozdržať jeho nástup. Nakoľko nie všetky faktory rozvoja chorobnosti sa dajú ovplyvniť.

Za vhodný časový horizont sa pokladá už detské obdobie.

Deti by sme mali viesť k zdravému životnému štýlu, kde prevláda dostatočná pohybová aktivita racionálna strava

Racionálna strava = vyvážená strava s vhodným zastúpením všetkých látok. 
Pestrá strava = dobrá. 
Jednotvárna = zlá.  

Samozrejme, deti by nemali fajčiť a piť alkohol.

Vo veku od 15 do 18 rokov sa medzi hlavné rizikové faktory radí práve nedostatok pohybu, fajčenie, nevhodná strava a obezita.

Článok ako vplýva obezita u detí a mladých

V dospelosti sa okrem týchto hlavných faktorov pripája i zvyšovanie krvného tlaku, pracovná záťaž a pracovné prostredie, sedavý spôsob života, nadbytok cholesterolu v krvi. 

V priemere medzi 40. a 50. rokom života sa objavujú kardiovaskulárne ochorenia, a to i závažné akútne stavy ako infarkt myokardu či cievna mozgová príhoda.

A práve ich rozvoju má brániť alebo ich spomaliť prevencia. Nezabúdajme i na preventívnu prehliadku.

Ako na prevenciu SCO / KVO?

Ako isto tušíte, podľa uvedených informácií, prevencia sa dotýka ovplyvniteľných faktorov. Pozrieme sa na základných 7.

1. Stop vysokému krvnému tlaku: Kontroluj svoj krvný tlak

Vysoký krvný tlak je samostatným ochorením, ale na druhej strane i príznakom inej choroby. Z pohľadu príčiny vzniku sa delí na dve formy.

Prvú skupinu označujeme ako primárnu alebo esenciálnu hypertenziu.

Druhú skupinu ako sekundárnu hypertenziu, keď zvýšenie krvného tlaku spôsobí iné ochorenie. V tomto prípade je nutné najskôr prísť na vyvolávajúcu príčinu a dostatočne liečiť ju. Následne sa môže normalizovať i krvný tlak.

To prečo vzniká primárna hypertenzia nemusí byť presne známe. Avšak, podobne ako pri ateroskleróze a ostatných kardiovaskulárnych ochoreniach, na jej vzniku sa podieľa multifaktoriálne pôsobenie.

Pýtate sa, čo to znamená?

Základom je negatívne pôsobenie všetkých rizikových faktorov (RF), ktoré sú uvedené v úvode článku. 

Jednu z hlavných príčin, a síce postupujúcu aterosklerózu, dopĺňajú poruchy regulácie vegetatívneho nervového systému a prevaha sympatikového riadenia nad parasympatikom

Autonómny nervový systém, teda vegetatívny je taký, ktorý riadi všetky procesy v organizme, ktoré nevieme vôľou ovplyvniť. Našťastie, veď ide o dýchanie, trávenie, hormonálnu sekréciu, vodohospodárenie a iné.

Obsahuje dve hlavné zložky riadenia: Sympatikus a parasympatikus.

Sympatikové riadenie napríklad zvyšuje krvný tlak a frekvenciu srdca, zvyšuje hladinu cukru v krvi, zastavuje činnosť tráviaceho systému, zvyšuje telesnú teplotu a všeobecne pripravuje telo na útek alebo útok, čiže zvládnutie stresovej situácie.

Parasympatikus pôsobí opačne. Má na telo skôr utlmujúci účinok, keď je potrebné nachystať dostatok energie pre stresovú situáciu. Takže podporuje trávenie a znižuje tlak a tep.

Ale...

Negatívne k dysregulácii, teda k poruche činnosti autonómie, prispievajú práve spomínané vonkajšie činitele. 

Začínajúc fajčením, alkoholom, neutíchajúcim stresom či pracovným nasadením i s nočnými službami, nedostatkom odpočinku a inými.

Optimálny tlak krvi by sa mal pohybovať niekde medzi 100 / 60 a 120 / 80.

Prehypertenzia,
ktorá už môže smerovať k hypertenzii,
je pri hodnote tlaku nad 130 / 80

Hypertenzia od 140 / 90 a vyššie.

I pri hypertenzii sa spomína, že ak človek prestane fajčiť, nebude nadmerne piť alkohol, začne sa dostatočne pohybovať a bude sa vyhýbať stresu, plus upraví svoju váhu a stravovacie návyky, tak si pomôže o pár čísel k dobru.

Avšak, ak je už hypertenzná choroba rozvinutá a dosahuje vyššie čísla, treba ju korigovať liekmi. A to nie je záležitosť na pár mesiacov, ale pre dlhodobú liečbu.

Pri zanedbaní totižto hrozí vypuknutie nepríjemných zdravotných komplikácií.

Asi vieme, o ktoré ide: Infarkt srdcového svalu, cievna mozgová príhoda
a veľa iných problémov, ktoré má na svedomí vysoký tlak krvi.

Treba si pamätať i to, že: 

Vysoký krvný tlak na začiatku nebolí a nemusí sa nijak prejaviť. Avšak, i počas tohto asymptomatického (bezpríznakového) obdobia stále postupuje a pácha škody naprieč celým ľudským organizmom.

V čase, keď si vyberá svoju daň, je liečba náročnejšia a často sú prítomné i ostatné zdravotné ťažkosti. A tento stav všeobecne komplikuje liečbu.

Pozor...

V niektorých prípadoch môže byť závažné ohrozenie zdravia a života prvým príznakom hypertenzie.

Takže i v tomto prípade je lepšie začať s prevenciou predčasne.

Na Zdravotéke sú k dispozícii články s informáciami okolo hypertenzie:

2. Fajčenie a jeho negatívny vplyv

S fajčením sa začína už v detskom veku. A to hlavne pre príchuť dospelosti a pocitu vyrovnania sa s vekom samostatnosti. Plus, príklad svorky, keď fajčia kamaráti, musím i ja.

Uvádza sa, že ide o viac ako 30 % populácie nad 15 rokov na Slovensku.
Celosvetovým odhadom je, že fajčí viac ako 1,6 miliardy nad 15 rokov. 
Fajčenie skracuje život v priemere o 8 rokov.
9 z 10 fajčiarov začína pred dovŕšením 18. roku života. 

Všeobecne je známe, že fajčenie je príčinou rakoviny pľúc a rozličných iných ochorení dýchacích ciest, a teda chronickej obštrukčnej choroby pľúc (CHOCHP).

Avšak, tu jeho negatívny dopad nekončí.

Od rakoviny pery, hrtana, pažeráka, žalúdka, hrubého čreva, konečníka, pečene, prsníka. Vedie k riziku rozvoja takmer každého onkologického ochorenia.

Zvyšuje krvný tlak, zrýchľuje srdcovú frekvenciu, upcháva cievy, je príčinou ischemickej choroby srdca a dolných končatín. Niekoľko násobne zvyšuje riziko vzniku kardiovaskulárnych chorôb (KVCH).

Škodí v tehotenstve, žene i plodu. Okrem nízkej pôrodnej hmotnosti sa podieľa i na iných zdravotných ťažkostiach detí. Je nebezpečné pri užívaní antikoncepcie pre zvýšenú náchylnosť k trombóze.

Ďalej a ďalej množstvom iných zdravotných komplikácií.

Škodí aktívne fajčenie, ale i to pasívne. Nakoľko i touto formou sme vystavení viac ako 4000 nebezpečným chemikáliám.

Veľa fajčiarov by chcelo prestať. 

A nemôže?

Závislosť na fajčení má dve strany. Jednou je fyzická a tou druhou psychická závislosť. A sami fajčiari uznávajú, že psychický návyk je väčší problém, ako ten fyzický.

Túžba po cigarete a rituáli fajčenia je mocná. Človek, jednotlivec, buď silnejší. Prestať sa dá.

Prečítajte si tiež články s témou fajčenia: 
Fajčenie a jeho dopad na zdravie
Chronický zápal priedušiek a fajčenie

K lepšej motivácii prikladáme:

 • za 20 minút nefajčenia sa normalizuje krvný tlak
 • po 8 hodinách je hladina CO na polovičnej úrovni + hladina kyslíka stúpa na normu
 • 48 hodín nefajčenia znamená, že sa nikotín dostáva z tela von + upravuje sa vnímanie čuchu a chuti
 • po 72 hodinách sa vracia energia a dýchanie je lepšie
 • 2 týždne nefajčenia = zlepší sa cirkulácia krvi
 • za 9 mesiacov ustupuje kašeľ, upravuje sa dychový objem pľúc
 • po 1 roku nefajčenia sa znižuje riziko infarktu myokardu na polovicu
 • nad 5 rokov si znížite riziko cievnej mozgovej príhody
 • po 10 rokoch nefajčenia je riziko ochorenia na rakovinu pľúc ako u nefajčiara

3. Zvýšená hladina cholesterolu v krvi a porucha metabolizmu tukov

Tuk v krvi môže byť zvýšený pre poruchu metabolizmu tukov. Ale taktiež pre zvýšený príjem v potrave.

Hyperlipoproteinémia je ťažký výraz pre rozličné chorobné stavy, ktoré sa vyznačujú zvýšením hladiny tukových látok a cholesterolu v krvi.

Vo všeobecnosti, strava človeka by mala byť pestrá.
Čo znamená, že by mala obsahovať všetky zložky v potrebnej a vhodnej miere. 

Nemôže byť jednotvárna a nemala by byť výrazne ochudobnená o žiadnu základnú živinu. Ľudský organizmus potrebuje cukor, tuky i bielkoviny

Samozrejme i minerály a vitamíny, ktoré si nevie vyrobiť samo.

Nesprávna výživa a nadbytok tukov, cholesterolu je jedným z podporujúcich faktorov vzniku aterosklerózy a ostatných srdcovo-cievnych ochorení.

Určite ste už počuli, že poznáme zlý a dobrý cholesterol, teda LDL a HDL.

LDL označené pre nízku hustotu, teda Low Density Lipoproteins. Ide o zlé tuky, ktoré slúžia na získavanie energie, avšak, pri ich nadbytku sa ukladajú v organizme i v cievach. Zvyšuje ho samozrejme nesprávne stravovanie, ale tiež nedostatok pohybu, nadváha a obezita.

LDL do 3,5 mmol/l.

HDL pre vysokú hustotu, High Density Lipoproteins. Tento cholesterol pôsobí proti LDL cholesterolu a dalo by sa opísať, že ho vychytáva. Plus pôsobí protizápalovo.

HDL 0,9 až 1,4.

Pri hodnotení cholesterolu v krvi sa rozpoznáva celkový cholesterol, LDL, HDL + triglyceridy. Vysoká hodnota sa označuje ako hypercholesterolémia.

Hladina cholesterolu v krvi do 5,2 je v poriadku
Nad 5,2 do 6,2 = zvýšená
vysoká nad 6,2
a veľmi riziková nad 7,8 mmol/liter.

V zásade platí, že treba prijímať:

 • chudé mäso, ryby
 • jedlo s nízkym obsahom nasýtených tukov a cholesterolu
 • dostatok vlákniny
 • viac zeleniny a ovocia
 • mať dostatočný pitný režim
 • plus, dôležitá je
  • rozumná dávka pohybovej aktivity
  • ideálna hmotnosť

4. Nadváha a obezita ako významný činiteľ

Nadváha či obezita sú ďalším významným rizikovým faktorom a podporujú vznik kardiovaskulárnych ochorení. 

Asi nie je potrebné opakovať sa a tvrdiť, že je potrebné stravovať sa racionálne a mať vyváženú stravu

Nadváhu a obezitu podporuje príjem nadbytku cukru a tuku. Samozrejme, ak sa do tela dostáva viac energie, ako sa stihne spotrebovať.

Prebytok energie sa ukladá. A to vo forme tuku.

K udržaniu optimálnej váhy je nutné mať vyrovnaný príjem a spotrebu energie. Samozrejme, každý človek je iný, dieťa spaľuje energiu rýchlejšie, senior pomalšie.

Pri hodnotení telesnej hmotnosti sa používa i BMI, čiže body mass index - index telesnej hmotnosti.

Prečítajte si články:
Ako vypočítaš svoje BMI
Nadváha a obezita
Ako na chudnutie?

Hodnoty BMI v tabuľke

Názov Hodnoty BMI
Podvýživa menej ako 18,5
Ťažká podvýživa menej ako 16
Stredná podvýživa 16 - 16,99
Mierna podvýživa 17 - 18,49
Normálna hmotnosť 18,5 - 24,99
Nadváha viac ako / a 25
Mierna nadváha 25 - 29,99
Obezita viac ako 30
Obezita 1. stupňa 30 - 34,99
Obezita 2. stupňa 35 - 39,99
Obezita 3. stupňa viac ako / a 40

Prepočet BMI... 

Za nadváhou obezitou môžu byť viaceré príčiny:

 • hormonálny vplyv
 • užívanie niektorých liekov
 • genetika
 • psychický faktor
 • poruchy metabolizmu
 • nesprávne stravovanie
 • nízky výdaj energie a vysoký príjem energie

Pri nadváhe a obezite sú súčinné taktiež viaceré zložky. Avšak, hlavným dôvodom je ukladanie energie, ktorá sa nespotrebuje.

Naviac, energiu prijímame v nesprávnej forme a do tela sa dostáva viac nezdravých tukov, ako by malo. Plus, jednoduché cukry.

I v tomto prípade je nutné myslieť na:

 • vyrovnaný energetický pomer
 • správnu diétu
 • viac vlákniny, zeleniny a ovocia v strave
 • nižší príjem zlých tukov
 • preferovanie chudého mäsa
 • vyhýbanie sa nadbytku jednoduchých cukrov
 • dostatok pohybovej aktivity
 • obmedzenie sedavého spôsobu života
 • dostatočnú liečbu pridružených ochorení, ako je cukrovka a iné 
 • nepiť alkohol a nefajčiť!

Pomer pása a bokov ako bližší pohľad na kardio-vaskulárne riziko...

5. Nevhodné stravovacie návyky a nízky príjem zeleniny a ovocia v potrave

3. + 4. + 5. bod spolu úzko súvisia (tak ako všetky vzájomne).

Zdravý stravovací návyk je jednou z hlavných zbraní v boji proti viacerým zdravotným komplikáciám i kardiovaskulárnym ochoreniam. 

Zastúpenie základných živín v potrave by malo byť: 

 1. bielkoviny približne 0,8 gram na 1 kilogram telesnej hmotnosti
 2. tuky približne 1 gram na 1 kilogram telesnej hmotnosti
 3. cukry 6,5 gramov na 1 kilogram telesnej hmotnosti

Okrem tohto pomeru je dôležitá i kvalita prijímaných zložiek. 

Tabuľka uvádza približné rozdelenie základných živín

Bielkoviny
 • 40 % zo živočíšnych zdrojov a ostatných 60 % z rastlín
 • 10 - 12 % dennej potreby energie
 • približne 50 - 70 gramov za deň
Tuky
 • 26 - 28 % dennej energie
 • 50 - 80 gramov
 • menej nasýtených mastných kyselín zo živočíchov
 • viac zdravých tukov, teda nenasýtených mastných kyselín
 • rastliny, orechy, mandle, semená, morské ryby
Cukor
 • majú pokryť 60 - 64 % dennej potreby energie
 • ale menej ako 10 % jednoduchého cukru
 • denná dávka asi 300 - 500 gramov
 • vplyv má vek, pohlavie a fyzická či psychická aktivita
 • ideálny zdroj je celozrnné pečivo, obilniny, ryža, zemiaky, kukurica, cestoviny, strukoviny, ako i ovsené vločky
 • plus nutný zdroj vlákniny
  • denná dávka vlákniny by mala byť približne 25 - 35 gramov

V zásade a v skratke by pri racionálnom stravovaní malo ísť o:

 • vyrovnaný energetický príjem a výdaj
 • rozdelenie jedál na menšie porcie a častejšie počas dňa
  • čo eliminuje potrebu tela ukladať si energiu na neskôr
  • 5 až 6 porcií počas dňa
  • pozor na individuálne potreby
 • výber chudého mäsa, rýb
 • jedlá s nižším obsahom tukov
 • uprednostnenie zdravých tukov
 • zvýšenie príjmu vlákniny
  • celozrnné výrobky
  • strukoviny
  • semená, naviac obsahujú i zdravé tuky
  • zelenina a ovocie
 • vyšší pomer zeleniny a ovocia
  • ovocie s rozumom, obsahuje jednoduché cukry, ale i potrebné vitamíny
 • menej jednoduchých cukrov a viac zložitých (disacharidy, trisacharidy, oligosacharidy)
 • obmedzenie sladkostí a prázdnych kalórií, ako sú sladené vody, cukríky, sušienky, zemiačiky a iné pochutiny
 • nepiť alkohol
 • dostatočný pitný režim
 • menej soliť
 • pariť, variť, nesmažiť
 • nejesť údené a polotovary

Prečítajte si tiež články: 
Stredomorská diéta, ako jedna správna možnosť
Základné živiny v ľudskej strave
Vláknina ako prevencia i liek

6. Nedostatok pohybovej aktivity a sedavý spôsob života

Energetická bilancia sa dotýka i pohybovej aktivity.

Nedostatok pohybu = nízky výdaj energie.

Ak sa k tomu pridá prejedanie sa, hrozí nám nadváha a obezita.

Avšak, nedostatok pohybu podporuje aterosklerózu, neprospieva našej chrbtici a kĺbom. Celkovo je nezdravý. 

Nie každý človek je stavaný na to, aby zabehol raz do týždňa maratón. Ale pod pohybovou aktivitou sa rozumie i obyčajná chôdza.

Chôdza. Presne tak. A najlepšie vonku "na vzduchu".

Denne by sme sa mali obdariť určitým časom prechádzky.

Predídeme problémom s cievami všeobecne. Nakoľko vysedávanie za televíziou a počítačom = nedostatočné napínanie svalov dolných končatín, čo zhoršuje prúdenie krv v nich.

A tu začínajú problémy s kŕčovými žilami, trombózou. Spomeniem i problém s chrbticou a platničkami. Plus, ak sa pridávajú ostatné RF riziko sa zvyšuje.

A čo naše deti?

Deti vo veku puberty sadajú za počítače, berú do rúk tablety a mobilné telefóny. Nahrádzajú nimi pohyb vonku. 

Áno, výhody dnešnej modernej doby. Avšak, priniesli so sebou toto významné negatívum.

Deti je nutné viesť k zdravému životnému štýlu. Inak hrozí nárast telesnej váhy. Samozrejme...

Nedostatočný pohyb = problém s pohybovým aparátom, zlé držanie tela. Približovanie sa degeneratívnym zmenám chrupaviek, chrbtice v dospelosti. Mohli by sme pokračovať ďalej.

Pozrite sa na články o problémoch s chrbticou,
je ich toľko a niektoré môžu pochádzať z nedostatkov v detstve.

Niekomu vyhovuje chôdza či nordic walking s paličkami a turistika. Inému plávanie, bicyklovanie alebo vysoko intenzívne športy, kardio, silový tréning.

Ide o individuálne preferencie a potreby. Perfektný je tiež tanec

Je si z čoho vybrať. Treba len chcieť.

Vzhľadom ku konkrétnemu druhu pohybovej aktivity sa uvádzajú rôzne čísla.

Napríklad:

 • treba trénovať 3 x týždenne aspoň 45 minút
 • chodiť treba denne aspoň hodinu
 • potrebný je tréning na 50 - 60 % maximálnej tepovej frekvencie
 • zdvíhať určitú hodnotu maximálnej váhy
 • pri vysoko intenzívnom intervalovom tréningu ide o sekundy záťaže počas 20 - 30 minút

Človek musí hlavne chcieť, začať. A ak si nájde pre seba tú vhodnú formu, tak je následne dobré prehĺbiť si základné informácie, a to napríklad na internete. Účinnejšie bude poradiť sa s trénerom a so skúseným človekom.

Niekomu vyhovuje tréning osamote, iný sa nechá radšej viesť.

Dôležité je zvýšiť výdaj energie práve týmto spôsobom a doladiť k tomu i úpravu stravy a energetický príjem.

Plus, človek môže byť limitovaný zdravotnými komplikáciami. Vtedy je potrebné poradiť sa s odborníkom, lekárom, fyzioterapeutom o vhodnej aktivite. 

Prečítajte si články: 
Vytvorte si tréningový plán
Je kardio pre každého?
Ako pomôcť kĺbom.

7. Nadmerné pitie alkoholu

Niekde som počul, že: 
Alkohol je pre ľudí. 
Ale i to, že: 
Je metlou ľudstva. 
Každý jednotlivec si musí vybrať to, čo mu lepšie sedí.

Závislosť, alkoholizmus ničí človeka, celé rodiny, má dopad na peniaze rodinného rozpočtu ale i ekonomiku štátu

Nepočítam dane, ale skôr následky. Rovnako je to i pri fajčení.

Alkohol negatívne pôsobí na psychiku i celý organizmus. Škodí tráviacemu traktu, pečeni, pankreasu, črevám, mozgu, cievam a srdcu. Dáva sa do súvislosti s onkologickými ochoreniami. Narúša imunitu, obličkové funkcie.

Stav opitosti je rizikom úrazu.

Rozdelenie ľudí podľa pitia alkoholu:

 • tí čo nepili vôbec
 • abstinenti - alkohol odmietajú, bez konkrétneho dôvodu
 • konzumenti - pijú príležitostne, napríklad pre chuť
 • pijani - musia piť alkohol pre jeho účinok
 • alkoholici - pijú denne, alkohol je pre nich droga

Alkohol je propagovaný v médiách, reklamách, pije sa v seriáloch, filmoch. Je voľne dostupný v obchode.

Samozrejme, nesmie sa predávať deťom a neplnoletým. Ale i táto veková kategória sa s alkoholom stretne. U nás je zakázaný do 18. roku života. A je pravdou, že Slovensko je jednou z krajín, kde je jeho konzumácia hojná.

V niektorých krajinách je povolený až od 21. Predáva sa mimo obchody s potravinami či nie je propagovaný.

Prečítajte si článok: Dopad alkoholizmu na zdravie.

Zhrnutie prevencie KVO v infografikeInfografika zhŕňa 7 dôležitých zásad prevencie srdcovo-cievnych ochorení

fpodeli na Fejsbuku

Zanimljivi izvori informacija

 • fmed.uniba.sk - článok Vieme zdravo žiť?
 • vaskularnamedicina.sk - Prevencia a nefarmakologická liečba tepnových ochorení
 • adc.sk - pdf s informáciami o prevencii KVO
 • stob.sk - Kardiovaskulárne riziko po dovŕšení 40. roku života 
 • cardiology.sk - Súhrn európskych odporúčaní pre prevenciu srdcovocievnych chorôb v klinickej praxi
 • ruvzmi.sk - Srdce žien: stav najvyššej pohotovosti
Svrha portala i sadržaja nije da zameni stručni ispit. Sadržaj je samo u informativne i neobavezujuće svrhe, a ne u savetodavne svrhe. U slučaju zdravstvenih problema preporučujemo da potražite stručnu pomoć, posetite ili kontaktirate lekara ili farmaceuta.